Công ty TNHH Tin học và Nhà trường http://tinhocnhatruong.vn

Video tập huấn sử dụng phần mềm SQB - Ngân hàng câu hỏi ngày 25-03-2021
25/03/2021

Phần mềm Quản trị Ngân hàng câu hỏi - SQB 1.0 bản dành cho các nhà trường phổ thông sử dụng với mục đích xây dựng riêng cho mình các CSDL Ngân hàng câu hỏi môn học. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.
URL của bài viết này::http://tinhocnhatruong.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8268

© Công ty TNHH Tin học và Nhà trường contact: kinhdoanh@tinhocnhatruong.vn